Nowoczesny obiekt piłkarski

Arena Chorzów to efekt pasji do sportu osób, które od lat zajmują się promocją piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i społeczności Górnego Śląska. Jej połączenie z fachowością InterHall pozwoliło stworzyć nowoczesny, całoroczny kompleks boisk krytych, dostępny dla wszystkich mieszkańców Śląska.


Regulamin KORZYSTANIA Z obiektu "ARENA CHORZÓW"

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych ARENA CHORZÓW, zwanego dalej Obiektem.

 2. Na całym obiekcie obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p. poż., wszystkich użytkowników obowiązuje również ścisłe przestrzeganie porządku, czystości i estetyki na terenie obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu.

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU

 1. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU:

  a) obiekt jest dostępny według poniższego harmonogramu:
  od poniedziałku do niedzieli w godz. 7:00 – 24:00 wyłączeniem dni zorganizowanych zawodów sportowych.

  b) korzystanie z boisk piłkarskich Obiektu jest płatne wg cennika.
  c) korzystanie z obiektu powinno poprzedzone być wcześniejszą rezerwacją.
  d) przed wejściem na boiska piłkarskie należy obowiązkowo zapoznać się z niniejszym regulaminem;
  e) dzieci do lat 12 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej;
  f) wszystkich korzystających z boisk obowiązuje strój sportowy oraz dopuszcza się wyłącznie obuwie sportowe przeznaczone na sztuczną nawierzchnię tzw. TURFY.

 2. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA:

  a) przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu;

  b) stosowanie się do poleceń obsługi Obiektu.

  c) korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem;

  d) przestrzeganie zasad współżycia społecznego;

  e) niezwłoczne informowanie obsługi o wszelkich uszkodzeniach urządzeń, kontuzjach i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników. 

 3. NA TERENIE SZATNI ORAZ BOISK SPORTOWYCH OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ:

  a) spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających lub innych podobnie działających substancji;

  b) palenia papierosów;

  c) przebywania w stanie nietrzeźwym;

  d) wnoszenia na teren boiska materiałów i przedmiotów niebezpiecznych: butelek, puszek, kubków itp. wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału;

  e) wprowadzania zwierząt;

  f) używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi.

  g) dopuszczania się zachowań stwarzających zagrożenie dla innych użytkowników;

  h) niszczenia szatni, urządzeń sportowych i płyty boiska.

  i) wieszania się na piłkochwytach z siatki Polipropylenowej – każdy przypadek będzie traktowany jako niszczenie mienia.

  j) zabrania się użytkownikom boisk wypluwania gumy do żucia na sztuczną trawę – każdorazowy przypadek – kara 100 zł

 4. ZASADY KORZYSTANIA Z HALI PIŁKARSKIEJ. W HALI OBOWIĄZUJĄ WSZYSTKIE ZASADY OPISANE W REGULAMINIE ORAZ DODATKOWO:

  a) w przypadku silnych/porywistych wiatrów (silny sztorm – powyżej 80 km/h) hala będzie zamknięta dla użytkowników ze względów bezpieczeństwa.

  b) w przypadku silnych, długotrwałych mrozów (poniżej -20 st.C), właściciel obiektu ma prawo do zamknięcia obiektu.

  c) temperatury w hali.

  Ze względu na specyfikę hali, hala nie posiada klimatyzacji. Oznacza to, że w przypadku ciepłych dni, z dużym nasłonecznieniem w hali może być wyższa temperatura, niż na zewnątrz. W ciepła dni będą rozsuwane boki hali w celu zwiększenia przepływu powietrza.

  Nominalna temperatura w hali w sezonie grzewczym wynosi ok. 10-12 st. C. W przypadku mrozów ( poniżej -15st.C) istnieje możliwość niedogrzania hali do wymaganych temperatur. Właściciel Obiektu nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych sankcji.

  Sezon grzewczy dla hali pneumatycznej rozpoczyna się 10 listopada i kończy 15 marca.

  d) kategorycznie zabrania się użytkownikom otwierania drzwi ewakuacyjnych w innym celu aniżeli ewakuacji z hali. Do wejścia/wyjścia do hali służą wyłącznie drzwi główne.

  e) ze względu, iż powłoki hali są światłoprzepuszczalne, oświetlenie hali włączane jest po zmroku.

  f) maksymalna ilość osób przebywających w hali wynosi 200 os. 

SANKCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Obsługa obiektu może odmówić wstępu na obiekt lub nakazać jego opuszczenie użytkownikom, którzy nie przestrzegają niniejszego regulaminu, a w szczególności:

  a) złamali którykolwiek z obowiązujących zakazów;

  b) pomimo upomnienia nadal nie przestrzegają podstawowych obowiązków użytkownika;

  c) posiadają nieodpowiednie obuwie.

 2. W uzasadnionych przypadkach obsługa może wezwać służby mundurowe, w szczególności Policję.

 3. Właściciel Obiektu ani obsługa Obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za straty materialne i uszczerbki na zdrowiu wynikłe z niestosowania lub nienależytego stosowania się do postanowień niniejszego regulaminu lub wynikające ze złego stanu zdrowia użytkowników.

 4. Właściciel Obiektu ani obsługa Obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za cenne przedmioty pozostawione w szatni lub na boiskach.

 5. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za osoby korzystające z obiektu, które są chore oraz wynikające z tego tytułu ewentualne urazy lub wypadki.

 6. Użytkownik który dopuścił się uszkodzenia lub zniszczenia obiektu, lub jego wyposażenia, zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawyalbo wymiany w terminie bez zbędnej zwłoki

 7. W przypadku zorganizowanych rozgrywek piłkarskich, za użytkowników odpowiadają Organizatorzy rozgrywek.  

TELEFONY ALARMOWE

z telefonu stacjonarnego:   999 Pogotowie Ratunkowe ; 998 Straż Pożarna ; 997 Policja; z telefonu komórkowego: 112